השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד.

* המפעילה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו/או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הלקוח, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה.

* המפעילה תספק את המוצר שנרכש באתר, בתוך 5 ימי עסקים ממועד אישור העסקה (להבדיל מאישור ההזמנה), ובכפוף לתשלום מלוא התמורה ע"י הלקוח.

*  מובהר כי ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יחשבו במניין הימים לאספקת המוצר. 

* אספקת הרכישה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). 

* מובהר כי דמי המשלוח שישלם הלקוח, לא יוחזרו לו בשום מקרה, לרבות לא במקרה של ביטול עסקה, למעט אם במועד ביטול העסקה טרם נמסר המוצר לחברת השילוח ו/או אם העסקה בוטלה מחמת אי התאמה, כהגדרתה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

* על הלקוח להיות נוכח במען שציין בעת ביצוע ההזמנה (או במען שנמסר על ידו בעת ההרשמה לשירות), במועד האספקה. 

אם הלקוח לא יימצא במען הנ"ל במועד האספקה, רשאית המפעילה להורות לשליח להשאיר את המוצר במען הנ"ל, מחוץ לדלת. במקרה כאמור, לא תישא המפעילה בשום אחריות, בגין השארת המשלוח מחוץ לדלת, לרבות לא במקרה של גניבה ו/או חוסר במוצרים ו/או פגם במוצרים ו/או בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת המשלוח כאמור ו/או מהשארתו בסמוך לדלת. מובהר, למען הסר ספק, כי הלקוח יהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה בגין מצב המוצרים, חוסר במוצרים וכל אי התאמה ו/או נזק. ויחויב בתשלום מלא עבור המוצרים שסופקו במסגרת ההזמנה והושארו מחוץ לדלת ובדמי משלוח. בעצם ביצוע ההזמנה באתר, מאשר המשתמש ומסכים לתנאי סעיף זה. 

* במקרה בו יושאר המשלוח בסמוך לדלת, כאמור לעיל, רשאים (אך לא חייבים) המפעילה ו/או מי מטעמה לצלם את המוצרים בסמוך לדלת, וכן את הדלת כולה והכניסה למקום. תמונה שתצולם לפי סעיף זה תהווה ראיה לכך שהמשלוח נמסר כדין.  

* התקנון של חברת השילוח יחול על כל אספקה של מוצרים שנרכשו באתר ויחייב את הצדדים. 

* המפעילה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח. 

* באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח, תהא המפעילה ו/או חברת השילוח רשאית לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו.

* המפעילה לא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים ו/או כל גורם של כח עליון.

* מדיניות החזרת מוצרים

* על הלקוח לבדוק את תכולת ההזמנה ואת המוצרים עצמם, מיד עם קבלתם ולוודא התאמתם להזמנה שביצע.

* על הלקוח להודיע למפעילה על כל אי התאמה, בתוך יום עסקים אחד, מהמועד בו קיבל את המוצר.  לא הודיע הלקוח על אי התאמה כאמור, לא יהיה זכאי להסתמך עליה ותחול החזקה לפיה הלקוח קיבל את ההזמנה במלואה ובדיוק לפי הפרטים המופיעים בחשבונית המס שהופקה בגין העסקה וכל המוצרים סופקו לו במצב מעולה וללא שום פגם.  

"אי התאמה", בתקנון זה, משמעה "אי התאמה" כהגדרתה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן: "אי התאמה"). 

* יש לשלוח לכתובת הדוא"ל המופיעה בסעיף ‎8.6 לתקנון זה. על הלקוח לוודא קבלת ההודעה אצל המפעילה, באמצעות הטלפון המופיע בסעיף ‎8.6 לתקנון זה. מובהר כי במקרה של מחלוקת האם נמסרה למפעילה הודעה כאמור או לאו, יכריעו הרישומים בשרתי המפעילה. 

* מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח מועד להשלמה/החלפה/החזרה של המוצרים הרלוונטיים ואת אופן החיוב/הזיכוי הכספי (לפי העניין), בהתאם לחוק. 

* החזרה ו/או החלפה של מוצרים ו/או ביטול עסקה, יבוצעו בהתאם חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("תקנות ביטול עסקה").

תקנון משלוחים